Projet de loi 6792

Här President,

Léif Kolleginnen a Kollegen,

Sécherlech ongewinnt fir Iech, mech hei op der Tribün zu engem Projet iwert Aarbechtsrecht schwétzen ze héiren: Dofir, direkt e grousse Merci u mäin Fraktiounskolleg Marc Spautz, deen mär als Spriecherin vun der CSV Fraktioun fir Chancegleichheet, spontan seng Plaz an der Kommissioun fir dësen Gesetzesprojet iwerloss huet.

Fir et direkt virewechzehuelen, d’CSV Fraktioun ass mat deem virleienden Projet de loi d’accord, well en kloer eng Verbesserung fir di Beschäftegt duerstellt an et geet jo och drëms ze vermeiden, dass Lëtzebuerg vun der EU-Kommissioun ugesicht gëtt. Eng kleng Klammer heizou: De Staatsrot huet ënner anerem bemängelt, dass d’Regierung him d’Kritiken vun der EU Kommissioun net zougestallt huet. An der Kommissioun kruute mer op Réckfro och just mëndlech Erklärungen heizou.

D’Rapportrice, deeër ech Merci soen fir hiren exzellenten schrëftlechen a mëndlechen Rapport huet de Projet elo grad am Detail erklärt. Dofir just e puer Kommentaren méngerseits.

“Et ass dringend, well mer riskéiren vu Bréissel ugesicht ze ginn”, huet den Här Minister an der Kommissiounssitzung gemengt wéi den Projet de loi viirgestallt gouf. Dat war den 12.Oktober 2015. Deposéiert gouf en awer schon am März 2015. Et huet och bis den 11. Abrëll 2016 gedauert ier den Avis complémentaire vum Staatsrot vum 19. Januar 2016 an der Kommissioun analyséiert gouf, an dat obschon de Staatsrot gréng Luut ginn huet op alle Punkten. Am Ufank sollt de Projet iewer duerchgebaatscht ginn, esou wéi eng ganz Rei um Enn vum Joer… Et schingt op eemol et awer net méi esou presséiert ze hunn! Fir déi hei onnétz laang parlamentaresch Prozedur stellt d’CSV der Majoritéit jiddefalls keng Bonne Note aus.

Haut schreiwe mer bekanntlech den 11. Mee 2016!

D’CSV huet konstruktiv matgeschafft – wéi ëmmer. Jiddefalls wier e wesentlechen Avis zum Projet, dee vum CET, Centre pour l’égalité de traitement vum 22.Abrëll 2015, net consideréiert ginn, wann d’CSV net drop higewisen hätt – ganz einfach well den Aarbechtsminister en ignoréiert huet – . Schlussendlech gouf deen Avis dunn och als Document parlementaire publizéiert, mee eréischt den 17. Dezember 2015. Ouni deen wier et dann och net zu engem wesentlechen Amendement an der Kommissioun komm. Ëmsou besser, kann ee soen, dass et opgrond dovun zum Amendement koum, well Amendementër, déi vun der CSV Fraktioun an insgesamt vun der Oppositioun kommen, jo praktesch ëmmer vun der Majorétéit ofgeblockt ginn. Herno gëtt da behapt, et wieren keng Alternativen proposéiert ginn!

Et wier gutt, dass am Fall vun Chancegläichheets-Gesetzesprojetën, den Service fir Gläichstellung an der Regel giff fir en Avis gefrot ginn, anstatt dass dës Institutioun sech op eegen Initiative muss saiséiren, eppes wat dee Service och regelméisseg kritiséiert.

Zur 1. Direktiv 2006/54/CE, déi Diskriminatioun tëschend Männer a Fraen an der Aarbechtswelt verbitt, déi sougenannten Gender Recast Directive. Do musse mer de “Changement de sexe” jo elo esou wuel am Code du travail wéi och och am Statut vun den Staats a Gemengenbeamten als Diskriminatiounsmotiv formell bäisetzen an de Nët Respekt gëtt strofbar.D’EU Kommissioun huet effektiv e neien Discriminatiounsgrond an hirer Basis-Argumentatioun, an de sougenannten “Considéranën” vun der Directiv opgefouert. Si berifft sech op eng Jurisprudenz vum Europäeschen Geriichtshaff vum 30. Abrëll 1996 (C-13/94), wou et ëm d’Entloossung vun enger transsexueller Persoun gaangen ass. Wat huet déi festgehal: dass eng Diskriminatioun opgrond vum Geschlecht sech nët giff drop limitéiren op een zu deem engen oder aner Geschlecht giff gehéiren, mee och giff zoutreffen op d’Geschlechtsëmwandlung vun enger Persoun. Wann also eng Persoun entlooss gëtt, well se d’Intentioun huet eng Geschlechtsëmwandlung ze maachen oder schon eng matgemaach huet, gëtt se manner gutt behandelt wéi déi Persounen vun hirem sougenannten viiregten Geschlecht. Bis elo hat d’Regierung gemengt, déi Notioun wier schon implizit an der jetzeger Diskriminatioun wéinst dem Geschlecht matt ofgedeckt an d’Directive freet et en plus selwer nët explizit, et kënnt just am “Considéranën” vir. D’EU Kommissioun ass do anerer Meenung, wéi mer elo wëssen.

Ëm ween geet hei, Här President, léif Kolleginnen a Kollegen?

Ëm e vulnérablen Groupe vu Mënschen, Transgender Persounen.

Dat si Persounen , déi sech net deem Geschlecht zougehéireg spiiren, dat hinnen duech d’Merkmaler vum Kierper bei der Gebuert zougeschriwen ginn ass. Si empfannen di eegen geschlechtlech Identitéit als eng aaner a lehnen hiert biologescht Geschlecht of. -Scho vu kléngem un.-

Ech verweisen do op eng Gesetzespropose, d’Proposition de loi Nr. 6955, déi ech zesummen mat menger Fraktiounskollegin Françoise Hetto den 23. Februar dëst Joer deposéiert hunn. Dëst als 1. Schrëtt géint eng bestehend Diskriminatioun an en Tabu wann dës Persounen hiren État civil wëllen änneren. Do ass d’Situatioun vun deenen Betraffenen am Detail beschriwwen.

Transpersounen sinn Persounen di eng geschlechtlech Emwandlung welle maachen, gemaach hun, Kanner a Jonker déi fannen , dass sie am falsche Kieper liewen. Awer net all Transpersoun well oder kann hiert Geschlecht änneren. Si gesinn also aanescht aus wéi se sech behuelen. Aanerersäits ginn et och Intersex- Persounen, déi weder Mann nach Fra sinn a mat atypeschen Geschlechtsmerkmaler op d’Welt kommen.

Si gi ganz dax nët verstanen an hirer eegener Famill, vun hierer Emwelt discriminiéiert, hunn am spéideren Liewen vill Probleemer eng Aarbechstplaatz ze fannen, e Logement, a sinn Harcèlement an Haass ausgesaat.

Haut geet et just ëm Diskriminatioun op der Aarbechtsplaz.

Leider feelen, wéi esou oft hei zu Lëtzebuerg, Donneeën iwert d’Diskriminatiounen insgesamt. De Service fir Gleichbehandlung weist regelméisseg drop hin. Et gi wéineg Plainten a wéineg Jurisprudenz. D’Leit zécken fir eng Plainte ze maachen an eng Rei Persounen hu gemellt, de Parquet giff d’Plainten klasséiren. D’Inspection du Travail et des Mines (ITM) ass esou wisou fir deen Deel deen si betrëfft, schon zënter längerem total iwerfuerdert, an net nëmmen an deem Beräich. Hei muss dringend Remedur geschaaf ginn,

Här Minister!

Just e puer international Zuelen: Laut enger däitscher Expertise vun 2010 iwert d’Benodeelegung vun TransPersounen am Aarbechtsliewen, ginn 30-40% vun deenen Persounen déi fir e Posten kandidéiren wéinst hirer Trans‘-Existenz net geholl a 15-30% verléiren dowéinst hir Aarbecht. Si sinn iwerduerchschnëttlech héich vum Chômage betraff: 50% par rapport zu 5-10% vun der Gesamtbevölkerung.

Och eng Ëmfro vun 2013 vun der europäescher Agence vun de fundamentale Rechter (FRA) ergëtt, dass 47% vun den Transgeschlechten Persounen net offen mat hirer Transidentitéit ëmgoe giffen a nëmmen 10% vun de betraffenen Persounen déi matgemaach hunn, hunn eng Diskriminatioun bei enger Autoritéit gemellt.

Dofir begréisst d’CSV, dass dës Persounen elo formell vun den spezifeschen Antidiskriminéirungsbestëmmungen profitéiren kënnen an domat déi Diskriminatioun méi Visibilitéit kritt. Vleit trauen se sech elo éischter fir sech ze mellen. D’Antidiskriminatiouns-Organismen soen dat giff hinnen d’Aarbecht erliichteren. A propos, hat d’Regierung och vergiess dem lëtzebuerger Gleichbehandlungszerviss seng elo zousätzlech Missioun am Gesetz ze verankeren! Eréischt duerch deem säin Avis zu dësem Gesetzesprojet ass et zu engem Amendement an der Kommissioun komm.

D’CSV huet zu dëser Directive och verschidden Froen an der Chamberskommissioun opgeworf an hat sech och am Virfeld eng Meenung gebild am Kader vun enger Entrevue mam Zerviss fir Gläichbehandlung a mat der Lëtzebuerger Associatioun vun Intersex &Transgenderpersounen.

Geet et duer d’Diskriminatioun wéinst enger Geschlechtsëmwandlung just an der Aarbechtswelt ze verbidden? D’CSV huet hannerfrot, ob et net ubruecht wier, dat och an deenen aneren lëtzebuerger Anti diskriminatiounsgesetzer oder deenen déi ënnerwee sinn unzepassen? D’Regierung huet fonnt, dat giff de Kader vun dëm virleienden Gesetzesprojet sprengen. Et stellt awer e Problem duer. Ech verweisen do op de Rapport 2009 vun der europäescher Agence vun de fundamentale Rechter (FRA) iwert d’Homophobie an d’Diskriminatioun opgrond vun der sexueller Orientéirung an der Geschlechtsidentitéit. Och wann et weder an de “Considéranën” giff stoen, nach an explizit an deenen Direktiven, misst et de facto applizéiert ginn, mee dat ass net ëmmer de Fall. Positiv evirzesträichen ass d’Directive 2004/113/EC, déi den gläichberechtegten Zougang tëschend Mann a Fra zu den Gidder a Servicer respektiv hir Zouliwwerung regelt, an diTranspersounen net an hiren Texter erwähnt. Mee an der Réunioun vum 4. Oktober 2004 hei zu Lëtzebuerg vum Rot vun der europäescher Unioun a Froen vun Beschäftegung, Sozialpolitik, Gesondheet a Konsumenteschutz, ass sech deemols explizit op di Jurisprudenz vum Europäeschen Geriichtshaff vu virdun referéiert ginn.

Et wier eigentlech wichteg wann deen Aspekt méi Visibilitéit hätt aus deene Grënn déi ech virdrun genannt hunn.

Dat gëllt also grad esou fir d’Upassung am Beräich vun komplementaren Pensiounsregimer, déi och vun der virleiender Directive betraff sinn, esou wéi den Staatsrot et ervirhiewt. Do soll jo den Minister vun der sozialer Sécherheet, deen demnächst dat Gesetz op de Leescht hëllt, kucken ob et ubruecht ass fir de Volet vum “Changement de sexe” och do bäizesétzen.

Och wann dës Kommissioun, trotz der Propositioun vum Staatsrot, dovun ofgesäit fir e Passus an d’Gesetz iwert di legal Sozialsécherheetsregimer vum 15.Dezember 1986 ze sétzen, ginn et awer nach aner Domainer wou eng Diskriminatioun op deem Gebitt méiglech ass.

Hei e Negativbeispill aus dem Ausland, wéi een dat ganzt op d’Spétzt dreiwe kann. An North Carolina an den USA, ass am März dëst Joer e Gesetz a Kraaft getrueden, dat virschreiwt, ass Transgender-Persounen op déi Toilette musse goen, déi hirem Geschlecht, wéi et um Gebuertsschäin steet, entsprécht. Do brauch e kee Kommentar dozou ze maachen…

An domat kommen ech zu der nexte Punkt deen d’CSV an der Komissioun opgeworf huet opgrond vun dem Avis vum Zerviss fir Gläichbehandlung: Geet d’Formulatioun “Changement de sexe” duer? Mir hunn d’Directiv 1 zu 1 ëmgesat, wat jo och fir d’CSV an dësem Fall an der Rei ass. De lëtzebuerger Zerviss , mee och d’ILGA EUROPE, di europäesch Regional vun der Internationaler Association vun de Betraffenen, werfen zur Ëmsetzung vun dëser Directive Froen op. Si weisen drop hin, dass den Terme “Changement de sexe” net all Problemer déi mam Geschlecht vun enger Persoun ze dinn hunn ofdecken giff. Dofir proposéiren dës Organisatiounen éischter vun Geschlechtsidentitéit, Geschlechtsausdrock oder Sexualmerkmaler ze schwétzen. Och wann di virleiend Direktiv net esou wäit geet fir d’Geschlechtsidentitéit als Discriminatiounsmotiv unz’erkennen, ginn et ëmmer méi europäesch Länner, dei explizit Referenz op Transgender Persounen maachen an hiren nationalen Gesetzer. Am weitesten geet Malta, dat a séngem Gesetz vum 15. Abrëll 2015 eng rechtlech Unerkenneng vun der Geschlechtsidentitéit verankert huet. Doriwer eraus weist de Staatsrot och drop hin, dass eis belsch Noperen hiert Antidiskriminatiounsgesetz am Mee 2014, dat den 3. August daat Joer a Kraaft getratt ass, explizit op Transgender-Persounen ausgeweit hunn. Si haten awer schon an hirem initialen Gesetz 2007 de “Changement de sexe” als Diskriminatiounsmotiv festgeschriwwen.

Ech verweisen och nach op eng Inkoherenz an eiser Gesetzgebung, wou mer scho méi weit an der Formulation gaangen sinn: an zwar am Gesetz vum 19. Juni 2013 iwert d’Asylrecht. Do ass och eng europäesch Directive ëmgesat ginn wou d’Aspekter vum Geschlecht, d’Geschlechtsidentitéit mat abegraff, fir d’Zougehöregkeet zu engem soziale Grupp ze definéiren, explizit als Verfollegungsmotiv unerkannt ginn fir eng international Protectioun unzefroen.

E weideren Gesezesprojet ass um Instanzewee, den PL 6758, dee soll di europäesch Directive 2012/29/UE fir d’Rechter vun den Affer vu Kriminalitéit ëmsétzen. Hei kéint sech en ähnlechen Problem stellen.

Ech wollt dem Här Minister dann och nach e puer Froen stellen:

 • Mat wivill Fäll vun Diskriminatiounen wéinst dem Geschlecht,respektiv Homo- oder Transphobie gouf d’ITM an de leschten Joeren befaasst?
 • Wat waren d’Suitën dovun punkto Enquêten, Plainten, Prozesser um Aarbechtsgeriicht, zivil Affären?
 • Gëtt zesummegeschafft mam Service fir Gläichbehandlung a mat den Associatiounen déi sech ëm Mobbing bekëmmeren?
 • Virwat ass keen Avis zum virleienden Gesetzesprojet vun der Staatsbeamtenchamber gefrot ginn? -well d’Staatsbeamten faalen och ënnert d’Applikatioun vun dësem Gesetz-
 • Ween ass zoustänneg bei der Fonction publique fir di Beschwerden entgéint ze huelen? Wier di staatlech Mobbingskommissioun an esou Fäll zoustänneg? Vu dass dës Mobbingskommissioun awer ausser Kraaft gesat gouf no engem Arrêt vun der Cour, wéi a wéini gedenkt d’Regierung dëse Problem insgesamt ze léisen? Di Kommissioun gëtt dringend beim Staat gebraucht!
 • Gedenkt d’Regierung d’Aarbechtswelt ze sensibiliséiren op di Problematik vun den TransPersounen?

Här President , léif Kolleginnen a Kollegen,

Zum 2. Volet vun dem virleienden Gesetzesprojet, just esouvill: D’CSV begréisst et, dass d’Participatiounsrechter vun den Beschäftegten erweidert ginn, respektiv erhalen bleiwen am Fall vun enger grenziwerschreidender Fusioun vu Gesellschaften.

Dann zum 3.Volet iwert d’Ophiewen vun deeër restriktiver Formulatioun vun “Faillite” an d’Ersetzen duerch “Insolvabilité.”Dat erméiglecht jo elo e besseren Schutz vun de Beschäftegten, net nëmmen bei enger Faillite vum Betrieb, mee och am Fall wou de Patron eng A.s.b.l. ass, déi net méi capable ass ze bezuelen. Esou kënnen di Betraffen dann och elo direkt hir Deklaratioune fir di geschëllten Payen an Indemnitéiten maachen bei der Agence fir Entwëcklung vun der Beschäftegung, der ADEM, an hunn d’Garantie op d’Hëllef vum Fonds pour l’emploi.

D’CSV begréisst selbstverständlech, dass dat elo méiglech gëtt. Domat wieren dann elo all Fäll ofgedeckt an deenen de Patron nët mé ka bezuelen.

Dee Fall huet sech nämlech gestallt wéi, Ënn Abrëll 2013, d’asbl Objectif Plein Emploi, d’OPE zesummegebrach ass. Ofgesinn dovun, dass – wéi den Här Minister et selwer an der Kommissioun genannt huet – dat “en Trauerspill war vun den Responsablen vun OPE”, huet do e juristeschen Vide bestanen. Esou waren di betraffen Beschäftegt de facto am Préavis, well di juristesch Liquidatioun, also di richteg Faillite vun OPE, eréischt am November dat selwecht Joer iwert d’Bühn gaangen ass. OPE huet den ausgehandelten Sozialplang net agehal an en attendant kruten d’Leit vum 1. Semester 2013 un Chômage ausbezuelt. Vun do bis de 16. Februar 2016, also bal 3 Joer duerno, war deene Leit hier Situatioun awer nach ëmmer net geregelt! Wat grad esou en “Trauerspill” ass!

Den Aarbechts- a Beschäftegungsminister huet nämlech am Ufank refuséiert unzerkennen, dass de Prinzip vun der Gleichbehandlung vun den Beschäftegten net respektéiert wier. Esou dass d’Leit 2014 eng Plainte hu missen maachen zu Bréissel, wou dann och schlussendlech bestätegt gouf, dass d’EU-Recht hei net konform zu Lëtzebuerg ëmgesat gouf. Schon zënter Mëtt 2014 huet den Minister deenen Betraffenen an Aussiicht gestallt et kéim zu enger Upassung vum Aarbechtsrecht.

Ech weisen och drop hin, dass mein Fraktiounskolleg Serge Wilmes heizou schon eng parlamentaresch Ufro den 2. Juni 2014 gestallt huet, wou en di juristesch Inkongruenz hannerfrot huet, well di Ex-OPE Beschäftgt net konnten vun der Hëllef vum Fonds pour l’emploi profitéiren. Fir de Minister war deenen do Leit hire Problem domat geléist, well se Chômage kruuten. Heen huet awer och schon deemols bestätegt, dass eist Gesetz ze restriktiv wier an huet di Ännerung ugekënnegt, déi mer dann schlussendlech haut, 2 Joer duerno, stëmmen.

No engem offene Bréif vum Januar 2016 vun den Ex-OPE Ugestallten, wou se sech bekloen, hir Situatioun wier nach ëmmer net geklärt, hunn mein Fraktiounskolleg Marc Spautz an ech de 19. Januar 2016 ugefrot fir dee Punkt op den Ordre du Jour vun der Aarbechts-a Beschäftegungskommissioun ze sétzen, well de Statut vun deenen Chômage-Indemnitéiten déi di Leit kritt hunn amplaz vun den Garantien déi den Beschäftegungsfong gebueden hätt, nët kloer war. D’Kommissioun hat sech zwar schon virun e puer Méint mam Sujet beschäftegt, mee d’Saach war awer nach ëmmer net an der Rei!

Mer hunn dunn awer mat Satisfactioun héiren, wéi de Punkt den 11.Abrëll 2016 schlussendlech op den Ordre jour koum, dass d’Ofrechnungen vun de Betraffenen ogschloss waren, a si den 16. Februar hir Payen-Garantie konnten iwert de Fong ausbezuelt respektiv ausgeglach kréien. Et sinn awer 10 Salariés déi méi eng héich Somme kritt hunn, wéi déi déi se iwert d’”Egalité de salaire” ze gutt haaten an dat mussen se dann och zréckbezuelen.

Nach méi erliichtert ware mer ze héiren, dass all d’Ex-OPE Ugestallten eng Aarbecht fonnt hunn, op mannst wat d’Résidantën ugeet. Mer si frou, dass z.B de Projet “Île aux clowns”, deenen hiren Beschäftegten förmlech d’Laache vergaange war wéi de Stuerm 2013 iwert hir Insel ausgebrach ass, wéi d’Schëff OPE ënnergaang ass. Elo kënne si, dank dem gehärzten Agräifen vun 5 Organisatiounen, nees villen kranke Kanner a Leit, Strummerten an Flüchtlingen d’Laache schenken mat hiren rouden Nuesen.

Fazit: d’CSV ass frou, dass dat hei endlech gestëmmt gëtt an huet och den Amendement ënnertstétzt, deen iwregens duerch d’Interventioun vun enger anerer Oppositiounspartei zustanekomm ass, dem Kolleg vun “Déi Lénk”. Et mussen elo net di zwou Conditiounen cumuléiert sinn, fir dass den Beschäftegungsfong d’Créancen garantéiert, déi vum Zoumaachen vum Betrieb an déi vun ongenügenden Aktiva.

Dat wat d’CSV kritiséiert: Et huet vill zevill laang gedauert huet, bis de Minister den Dossier geklärt huet. Di Betraffen hu sech missen 3 Joer zerklappen fir hier Rechter an d’ADEM huet och 8 laanger Méint gebraucht fir d’Ofrechnungen opzestellen! Well de Problem war bekannt.

Nach ëppes wat och scho méi laang schleeft, an dat huet net nëmmen d’CSV, mee,ënner aneren, d’Chambre des Salariés, d’CSL, och öfters ënnerstrach: D’Reform vum Faillite-Gesetz muss onbedéngt kommen. Dat ass och scho méi laang bekannt a geet op d’Joer 2012 zréck, wéi mer d’Aarbechtsrecht ofgeännert hunn fir dass d’Salariéën am Fall vun enger Faillite – dat war no der Faillite SOCIMMO – méi séier hir vum Patron geschëllte Payen sollten ausbezuelt kréien. Den 29. März 2012 huet di deemoleg Rapportrice, di honorable Vera Spautz d’Urteel vum 3.März 2011 vum Europäeschen Geriichtshaff zitéiert, deen eng weider Ëmännerung vum Aarbechtsrecht misst mat séch bréngen. Et ass effektiv esou, dass de Moment d’Rechter vun den Beschäftegten am Fall wou de Patron Faillite mécht, net di selwecht sinn wéi deenen hier, déi aus ekonomeschen Grënn entloss ginn, well hiren Aarbechtsvertrag an deem 1. Fall direkt opgeléist ass. Daat ass awer net zoulässeg bei kollektiven Entloossungen, well de Curateur muss fir d’1. en Accord aushandelen mat den Vertrieder vun den Salariën ier eng Entloosung ka stattfannen. Ech erlabe mer d’Vera Spautz kuerz ze zitéiern: “Den Aarbechts- a Beschäftegungsminister Nicolas Schmit huet an der zoustänneger Chamberskommissioun erklärt, datt en Aarbechtsgrupp a sechs bis aacht Wochen e Gesetzesprojet ausschafft, an deem en déi juristesch Konsequenze vun dëser Jurisprudenz studéiert” -Enn vum Zitat – Dat war wuel verstanen am März 2012! Haut si mer den 12. Mee 2016, also 4 Joer duerno. Daat ass och en “Trauerspill”! Den Här Minister huet och elo nees zougesot, dass daat demnächst bei der Reform vum Faillitegesetz giff berücksichtegt ginn. Dofir well ech vum Här Minister wëssen wéini dat Gesetz dann elo kënnt?

An zum Schluss, aus Aktualitéitsgrënn, eppes wat net nëmmen en Trauerspill ass, mee e Skandal!

Deemols wéi Objectif Plein Emploi d’Baach ofgaangen ass, ass dat net aus dem heiterem Himmel geschitt. Schon méi laang war gewosst, dass do eng ugespaanten finanziell Situatioun wier duerch deen enormen Waasserkapp deen d’OPE Daachorganisatioun opgebaut hat mat 120 Mataarbechter an intransparenten Finanzéirungen.

A schon am Mee 2003 haat deen deemolegen Minister Fränz Biltgen e Gesetzesprojet (PL 5144) abruet fir de sozial Initiativen en ugepassten gesetzlechen an finanziellen Kader ze sétzen, deen och dem Aarbechts- a Beschäftegungsministère dementspriechend Kontrollméiglechkeeten zougesteet. Dee Projet de loi war 7 Joer laang um parlamentareschen Instanzewee.

Et ass och festgestallt ginn, dass di juristesch Struktur vun enger asbl net déi richteg ass fir d’Beschäftegungsinitiativen, wéi mer all wëssen…2011 an 2012 si jo och Auditën gemaach ginn vun allen Beschäftegungsinitiativen: Forum pour l’Emploi, Pro Actif an OPE. Kann den Här Minister mer soen wivill Suen di Auditen iwerhapt kascht hunn? Iwregens war den Audit vum Forum pour l’Emploi deen, deen bei weitem am beschten ofgeschnidden huet, an huet esou guer d’Conclusioun gezunn, dass di Leit wa méiglech déi néideg Suen sollten kréien fir hir exzellent Aarbecht weiderzeféieren. Den Här Minister selwer ass es net midd ginn, d’Gestioun vum Forum pour l’Emploi als exemplaresch duerzestellen.

Just, wat den klengen Ënnerscheed nach bei deene verschiddenen Auditen ausmécht, an dat ass de Skandal derbäi: Deen vun ProActif gouf den 20 September 2011 publizéiert ginn. Domat ass den deemols betraffenen President Robert Weber ëffentlech duerch de Knascht gezunn an diskredidéiert ginn, an dat kuerz virun de Gemengewahlen fir déi en kandidéiert huet. Di Responsabel vun Pro Actif, dorënner de Robert Weber waren och deemols ugklot ginn wéinst den finanziellen Onregelméissegkeeten. Deen Drock, deen den Robert Weber selwer als “Erpressung” betitelt huet, huet dozou gefouert, dass hien demissionnéiert huet. Domat war awer och seng gesamt gewerkschaftlech an politesch Carrière zerstéiert!

Haut awer wësse mer méi:

 1. Bestinn esou wuel Forum pour l’Emploi an Pro Actif nach haut a fonktionnéieren, no gewëssen Ëmstrukturéirungen, exzellent. Wéi d’Press d’lescht Woch gemellt huet, huet d’Geriicht elo no 5 Joer en “Non lieu“ gesprach an de Prozess géint di Responsabel vun Pro Actif huet missen agestallt ginn wéinst Mangel u Beweiser. An anere Wieder, de Robert Weber huet de Prozess gewonn! D’Rechnung ass also net ganz opgaang an di Saach kritt nach vleit e juristescht Nospill…
 2. Besteet den OPE guer net méi, och wann deen Audit eréischt zu engem spéideren Zäitpunkt 2012 presentéiert gouf. Dat wat di Responsabel do allerdéngs gemaach hunn, war ënnert aller Clarinette! E Gléck, dass di Lokakinitiativen, d’CIGL, konnten vun de Gemengen opgefaang ginn! D’Fro awer un Iech Här Minister, hutt dir jemols eng Plainte géint di do Persounen gemaach?

Fazit ass, dat war an ass net nëmmen en Trauerspill, mee e Skandal a virun allem e knaschtegt politescht Spill, Här Minister!

An domat ginn ech Här President, dir Dammen an dir Hären den Accord vun der CSV Fraktioun fir dee Projet hei ze stëmmen.

Projet vun der CFL Multimodal Plattform

PROJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire

Här President,

Léif Kolleginnen a Kollegen,

Als éischt, der Rapportrice, der honorabler Madame Lorsché, Merci fir hiren exzellenten schrëftlechen a mëndlechen Rapport.

Dësen Gesetzesprojet gëtt, wéi mer grad héiren hunn, gréng Luut fir di 2. Phase vum Projet vun vun der CFL Multimodal Plattform déi an nationaler Aktivitéitszone Scheléck IV am gaang ass ausgebaut ze ginn.

Zënter hirer Entstehung am Joer 1979 huet dës Plattform eng fulgurant Entwëcklung gemaach bedingt duerch eng Neiorientéierung vum internationalen Wuerentransport, déi, am Sënn vun der Ëmwelt, vun der Strooss op d’Schinn ëmklëmmt, well jo bekanntlech ronn 40% vun den CO2-Emissiounen aus dem Transportsecteur grad vum Wuerentransport kommen. Si stellt mam Logistikspark Eurohub Süd e Ganzt duer, ee vun den 3 Standbeener, niewt dem Flughafen an dem Hafen vu Mertert, vun enger nationaler Nischenpolitik am Logistiksberäich, déi di viiregt Regierung esouzesoen wuertwiertlech op d’Schinnen gesat huet. Grad an der Logistik ginn Leit mat manner Qualifikatiounen gebraucht, Leit, déi soss an der Industrie ënnerkomm sinn an de Moment schwéier aus dem Chômage erauskommen. Eng Politik déi vun der CSV begréisst a matgedroen gëtt.

D’Chambre de Commerce bedauert awer an hirem Avis vum 6.März zum virleienden Gesetzesprojet, dass weder bei der 1. Phase vum Projet nach an dem initialen Reglementsprojet vum Plan sectoriel Transport eng Verstärkung vun der Verbindung zwëschen der CFL multimodal Plattforme a vum Hafen vun Mertert via eng deelweis Verstärkung vun der Zuchstréck n°3 Lëtzebuerg-Waasserbëlleg Grenz virgesinn ass. Doduerch wier den Uschloss op der däitscher Grenz op der Héicht vum Merterter Hafen méiglech wier. Deelt den Här Minister dës Appreciatioun?

Di gënschteg zentral Lag esouwuel um Schinnenetz wéi um internationalen Autobunnsnetz mécht de Site Beetebuerg-Diddeleng, zu enger Dréischeif an Europa fir d’Groussregioun mam Containerterminal, der Autoroute ferroviaire op der Nord-Sud Ax an dem Logistikspark. Di verschidden Ëmluedetechniken vun de Semi-remorquen a Containeren vum Camion op den Zuch oder vum Zuch erof op de Camion, soit mat engem Kran, soit engem mobilen Gefier, soit mat der Modalohr-Technik erlaben et um CFL Multimodal schnell an konkurrenzfäheg ze schaffen.

Den Ausbau vum Site erméiglecht et d’Manipulatiounen vun elo 88.000 op 300.000, d’Capacitéit vu Semi-remorquen vun 47.200 op 300.000 an d’Aarbechtsplazen vun ëm di 300 op 640 ze steigeren um Horizont 2025 wat dann och d’maximal Capacitéit ass. Zugleich kënnen d’Waardezäiten fir d’Chaufferen op e Minimum grad esou wéi d’CO2 Emissiounen ëm 525.000 Tonnen pro Joer bis 2025 reduzéiert ginn. De Projet entsprécht also de Kritären vun enger nohalteger Mobilitéit esou wéi se am MODU Konzept festgehalen gouf vum viregten Nohaltegkeets- an Infrastrukturminister Claude Wiseler.

Di grouss Nofro weist drop hin, dass e Besoin fir esou eng international Plattforme besteet. Ech zitéiren den Rapporteur Aly Kaes vum Gesetz vum 27. August 2013 wéi mer d’Phase I, also d’Viirbereedungsaarbechten an di 1. Partie vun der Plattform gestëmmt hunn wou schon deemols op d‘Dringlechkeet vum Projet higewis gouf.

Ech zitéiren:

« D’Commission d’analyse des projets d’infrastructure ferroviaire hält an hirem Avis vum 12. Mäerz 2013 fest, datt déi zwou éischt Phase vun dësem Projet mussen u sech virun Enn 2015 ofgeschloss sinn, fir datt mer, jo, fir datt mer déi Éischt an der Groussregioun sinn, déi u sech esou eng Infrastruktur kënne virweisen.“ Enn vum Zitat. Di selwecht Commissioun ënnersträicht dëst iwregens nees eng Kéier an hirem Avis vum 10. November 2014.

Fir d’CFL e groussen Challenge, deen déi di Verantwortlech bis elo mat Bravour gemeeschtert hunn. De Projet ass en Deel vun enger Rei vun Efforten, déi d‘Regierung mécht, fir den Eisebunnsréseau ze förderen a mer encouragéiren den Här Minister, dass hien de lëtzebuergeschen CFL Réseau mat Nodrock am Kader vum 4. Europäeschen „Paquet ferroviaire“ verteidegt.

Entretemps hunn di 2 Gemengeréit Beetebuerg an Diddeleng den PAG ëmgeännert an di betraffen Parzellen als spezifesch national Aktivitéitszone ëmklasséiert.

Den Site CFL Multimodal ass awer nëmmen een Deel vun engem groussen Aktivitéitspark vun circa 340ha vun industriellen, kommerziellen, handwierklechen Aktivitéiten déi elo schon oder demnächst sollen am Raum Beetebuerg-Diddeleng stattfannen.

Niewt de bestehenden nationalen Aktivitéitszonen Schéleck I bis V, Krakelshaff, Wolser a Riedchen, sollen laut Plan sectoriel, wann en dann eng Kéier a Kraaft trëtt, Wolser an den Krakelshaff ausgebaut ginn an eng nei spezialiséiert national Aktivitéitszone, déi bis elo kommunal war, bäikommen fir Gesondheetstechnologien, dëst direkt niewt dem Nationalen Gesondheetslabo wou zënter Oktober 2013 all Dag ëm di 200 Leit schaffe kommen.

Och nei Commercen, Supermarché an Tankstell, mat Wunngebitt sollen derbäi kommen an der kommunaler Zone Helper zu Diddeleng grad wéi op Beetebuerger Säit e groussen Supermarché.

Den Accès zum Site CFL Multimodal fir di Leit déi do schaffen an d’Clientën, spréch d‘Camionën déi dohi kommen ass eng Saach. E globalen Konzept fir de gesamten Raum gemäss IVL Virgaaben „Schaffen, Liewen, Wunnen“ zesummen ze bréngen ass eng aner Saach. Dofir hunn di zwee Gemengeréit respektiv Schefferéit vu Beetebuerg an Diddeleng drop insistéiert, nët nëmmen den Impakt vun deem heite Projet eléng ze kucken, mee et an deem méi breeden Kontext ze kucken, besonnesch wat d’Verkéiersplanung ugeet, well hei en immensen Drock entsteet. Well wa méi Leit dohinner schaffe kommen, dann och méi Leit wëllen dohinner wunne kommen an do alles musse kënne fannen wat se brauchen fir ze Liewen. Da mussen mer also och déi Konditioune schafen fir datt dat méiglech gëtt!

Mir investéiren viraussichtlech insgesamt 250 Mio€ iwert den Fonds du rail fir d’Camionën op den Zuch ze kréien. Eng gutt Nouvelle, dass vun deenen éischten 182 Mio € déi mer 2013 gestëmmt hunn, konnten, laut Ausso vun den Responsablen, schon elo 5-10% agespuert ginn. Di ugekënnegt Gréisstenuerdnung vum Finanzement vun der 2. Phase vun den techneschen Équipementer an dem administrativen Gebäi mat iwerdaachtem Parking fir CFL Multimodal a fir CFL Cargo louch deemols bei 28 Mio€. De Montant dee mer awer haut stëmmen leit bei 39 Mio€. An deem Kontext werft d‘Chambre de Commerce an deem selwechten Avis, a mat hier och ech, d’Fro op un d’Regierung virwat den Projet elo 11 Mio€ méi deier gëtt wéi ufanks geduet?

An di 3. Enveloppe, wann da sollt e weideren Ausbau néideg sinn fir Parkraum fir Semi-Remorquen a Stockageraum fir Containeren op 6 Etagen grad esou wéi e 4. administrativt Gebäi bäizebauen, ass op 30 Mio € geschätzt. Iwregens gëtt op déër leschter Plaz en attendant e Parking fir circa 50 Plazen amenagéiert.

Den Zäitplang geseit vir fir Enn 2016 di 2 Phasen färdeg ze hun. Laut der Zousoe vusäite vun de Bedreiwer vun der multimodaler Plattform sollen d’Aktivitéiten um Site progressiv gesteigert ginn – de kompletten Site soll ab 2018/2019 funktiounsfäheg sinn. Voll dréinen wärt den Site ab 2025. Si wäerte och net vun haut op muer vun eent op honnert dréinen, an kënnen deementspriechend och eréischt mat engem gewëssene Rhythmus fueren, wa gläichzäiteg och déi Stroosseninfrastrukturen do sinn, déi einfach zu där neier Plattform gehéieren. Dat schéngt mer eng Selbstverständlechkeet ze sinn an ech hoffen, dass dat och esou am Endeffekt bleiwt.

Här President, Léif Kolleginnen a Kollegen,

D‘CSV Fraktioun dréit de Projet selbstverständlech mat am Sënn vun enger wirtschaftlecher an nohalteger Entwëcklung.

Luewenswert bei dëser 2.Phase ass di polyvalent Notzung vun den administrative Gebäier, wou d‘Douane direkt mat ënnerbruet ass, aner Firmen kënnen Lokalitéiten lounen, an e Konferenzzentrum wéi och Formatiounssäll zur Verfügung stinn.

Begréissenwert och fir d’Leit um Site, dass ronderëm den Areal vun den administrativen Gebäier mat der Kantine an enger Terrasse eng gréng Erhuelungszone mat engem Bioweiher amenagéiert gëtt, déi vum Kaméidi duerch e Schutzwall aus Buedem vun 3 Meter héich ofgeschiermt ass.

An dann awer e grouse MEE, zu den Belaaschtungen a punkto Kaméidi, Trafic an Ëmwelt, déi riskéieren sech op d’Liewensqualitéit vun den Awunner nidderzeschloen.

Par rapport zum Vote vum 1. Projet sinn entretemps eng ganz Rei Froen méi kloer.

Och well, dat muss ee soen, di zwee Gemengeréit respektiv Schäfferéit vu Beetebuerg an Diddeleng drop insistéiert hunn, wéi schon aganks gesot, nët nëmmen den Impakt vun deem heite Projet eléng ze kucken, mee am Kontext vun dem insgesamten Aktivitéitspark an dëser Regioun.

An och, well mer an der Nohaltegkeets- an Infrastrukturenkommissioun hei an der Chamber déi dote Suergen mat Nodrock geäussert hunn. Dofir begréisst d’CSV, dass d’Kommissioun konnt den 3. März en Austausch hunn mat den Verantwortlechen vun Ponts et Chaussées a vun der CFL fir eng Rei Aspekter unzeschwétzen a vu mer verséchert kruuten, dass si enk giffen zesummen schaffen fir dass d’Awunner esou mann wéi méiglech ënnert de Belaaschtungen vun dem zukünftgen massiven Trafic giffen leiden.

D‘Ponts et Chaussée’s Verwaltung huet begréissenwerterweis eng zousätzlech regional Verkéiersétude fir de Raum Beetebuerg–Diddeleng an Optrag ginn wou och elo d’Mobilité douce mat abegraff ass an déi elo eréischt demnächst färdeg ginn, nodeems a Concertation mat den zwou Gemengen an dem Transportdépartement, lescht Moossnamen festgehal ginn. De Moment leien just éischt grouss Konklusiounen vir.

Och sollen, laut Ausso vum Här Minister, den Kritikpunkten an de Suergen, déi den lokalen Aktiounscomité Biereng 21 zum CFL Multimodal geäussert huet, Rechnung gedroen ginn an en ass an senger gemeinsamer Äntwert mat der Ëmweltministesch op d‘parlamentarescher Ufro N°281 vum 13. Mee 2014 op déi ech verweisen, op eng Rei Punkten agaangen.

An menger Question parlementaire vum 3. Juni 2014 N* 325 hat ech zudeem de Problem vun den 200 Mann Personal vum Nationalen Gesondheetslabo (LNS) opgeworf, déi nach ëmmer keng Bushaltestell hunn an mam Auto iwert eng provisoresch Strooss déi vun der Gemeng Diddeleng amenagéiert gouf, op de Site erakommen, awert eng Schlauf iwert dee klengen Rond-point Bireng mussen maachen fir erauszefueren, wou se besonnesch zu den Spétzestonnen laang am Stau stinn. Bis eng eegen Zoufahrt iwert den neien Rondpoint Diddeleng-Bireng gebaut ass, wärt et awer nach eng Zäitchen daueren! E weideren Kritikpunkt vun den Notzer vum LNS ass, dass nët genuch Parkplazen do wieren an dass et gutt wier eng Stroosseverbindung zur Näerzengerstrooss hin ze schaafen – eppes wat di lokal CSV iwregens schon zënter längerem gefrot huet – an zemols wou den Areal Koibestrachen, laut dem Projet vum Plan sectoriel, elo soll eng spezialiséiert national Aktivitéitszon ginn am Beräich vun den Gesondheetstechnologien.

Här President, Dir Dammen an Dir Hären,

Et bleiwen an den Aen vun der CSV awer eng Rei Onkloerheeten bestoen:

 • Eng Fro wat de Kaméidi ubelaangt

Niewt deenen dräi détailléierten Étuden déi d‘CFL gemaach huet iwert den Kaméidi vum Trafic an d’Aktivitéiten um Site, wou besonnesch de Nuetskaméidi e Problem ass, huet den Här Minister nach eng supplementar Étude maache geloss iwert den Trafic’skaméidi vun der A13, dee bei weitem d’Normen iwerschreit.Hei soll en Écran géint dee Kaméidi op enger Längt vun 1.500 Meter laanscht d’Autobunn kommen. Sollt ee nët den Fuerderungen vun den Awunner entgéint kommen an op eng Längt vun 2,5km erop goen? Huet d’Ëmweltverwaltung séch schon dozou ausgeschwat ? Op der Informatiounsversammlung zu Diddeleng huet den Här Minister vun engem Käschtepunkt vun 2,5 Mio€ geschwat an d’Aarbechten kéinten 2015 ufänken. Wéini soll deen Lärmschutz installéiert ginn a wien installéiert en? Ass dat och Ponts et Chaussées vu dass si de Budget dovun féiert?

 • Dann eng Rei Froen zum Trafic:

Obschon d’Mobilitéit innerhalb vum Site e Modal Split vun 64/36 virweist an domat iwert der nationaler Moyenne leit, geet elo d’Cadence vun de Camionën op 1.700 pro Dag erop a wann de Site voll operabel ass, komme mer op 2.500 Camioën den Daag, wat enorm ass. Ouni d’Fernlasteren ze zielen déi op den Logistiksareal Eurohub, fréier WSA, fueren.

 • Hei sollen jo Schutzwäll kommen wann den Lärmpegel e gewëssenen Niveau iwerschreit. Ween ass zoustänneg fir dat ze kontrolléiren? De Bedreiwer oder kënnt eng extern Kontroll?
 • Fir den Trafic besser an de Grëff ze kréien sollen elo 3 Accèsën fir de Site kommen. De Rond-point Diddeleng-Biereng soll ëmgebaut ginn, kritt d‘Gréisstenuerdnung vum Iergärtchen a soll di Haaptax ginn fir iwert d‘(RN 31), also d’Lëtzebuerger Strooss, fir den Zougank zum Site ze kréien an dat op direktem Wee, ier d’Leit, ier d’Camionen an de Rond-point kommen, datt se am Site kënnen Den Diddelenger Gemengerot huet och schon den Ëmännerungen zum PAG zougestëmmt.

Di 1. Partie vum Rondpoint Bireng ass laut den Responsablen vun Ponts et Chaussée an der Realisatiounsphase an d’Soumissiounen sinn am gaang approuvéiert ze ginn. Well de Käschtepunkt vum Projet mat +- 36 Mio€ just ënnert dem Seuil vun 40 Mio € leit, ass awer opgrond vum Art. 99 vun der Verfassung den Accord vun der Chamber nët néideg fir di Suen do zur Verfügung ze stellen, ergo gesi mer och keng Pläng.

Mär ass awer nët esou kloer, ob d’Camionën och op direktem Wee nees op d’Autobunn eropkommen oder ob alles muss duerch de selwechten Punkt duerch de Rondpoint fueren? Dat wier nämlech eng zimlech Katastroph! An dat,

 • trotz der neier Strooss parallell zur Collectrice du Sud déi d’Lëtzebuerger Strooss (RN31) mam (CR 161) Richtung Hélleng soll verbannen an
 • trotz dem kompletten neien Echangeur Dudelange-Centre. Erofkommen kënnen d’Camionën do dann direkt vun der Autobun vu Frankräich erfort an iwert den (CR 161) laanscht d’Aktivitéitszone Riedgen an den „Luxconnect“ mat direkten Accès op den Logistiksite parallel zur A13. Derbäi kënnt en direkten Accès op A3 Richtung Frankräich.
 • trotz der Desserte iwert den Hellénger Echangeur laanscht de Krakelshaff, déi elo soll Haaptstroos ginn während d‘(N13) laanscht den Beetebuerger Park soll zréckgestuft ginn als Verkéiersberouegung an en Duerchfuerverbuet fir Camionën do agefouert ginn

Kann den Här Minister mer douzou zousätzlech Précisiounen ginn wéi dat konkret um Rond-point Biereng soll fonktionnéiren fir erëm erop op d’Autobunn vum Site aus?

Och wollt ech froen wéi deen Projet vun der Landschaftsgestaltung vun dem Site ausgeseit deen den viiregten delegéierten Nohaltegkeetsminister Marco Schank den 25. Juli 2013 als préalabel Konditioun gestallt hat ier d’Aarbechten um Rondpoint giffen ufänken?

 • Geplangt ass och den 3 spuregen Ausbau vun der A3 direkt vum Diddelénger Wal aus bis d’Aire de Berchem. Doduerch ergëtt sech an enger spéiderer Phase eng Ëmstrukturéirung vum Beetebuerger Kräiz mat der Verbreederung vun den Autobunnsbrécken.

Méng Fro, wéini geet et lass mat deem méi wéi dringend 3-spuregen Ausbau a virwat gëtt den Ausbau nët wéi initial Richtung Arel verlängert?

 • Da sinn eng ganz Rei Moossnamen fir den regionalen Verkéier zu Diddeleng an Beetebuerg geplangt, Vu Busarrêtën iwert Velo’s a Foussgängerwéër bis Verkéiersberouegung duerch roud Luuten oder Stroosseverengungen an Ubannung un d‘Schinnennetz mat Ewechfalen vu Barrièren.

Ech wier ganz frou wann den Här Minister eis all déi Mesüren, déi an der definitiver Versioun, déi anscheinend fir Abrëll soll prëtt sinn, vun der regionaler Verkéiersétude virgesinn sinn eng Kéier an d’Chamberskommissioun kéint virstelle kommen, well et haut an dësem Kader ze wäit féiert fir an all déi Détailer ze goen?

 • Eppes punkto Trafic muss ech awer nach bemierken:

Dat ass den aktuellen Camion’s Trafic Richtung Tankstellen an der Entrée Bireng-Diddeleng.

Niewt dem joerelaangen regelméissegem Stau zu de Spétzestonnen an den Entréën a Sortien vun Diddeleng ass dës Entrée iwert de klengen Rondpoint zu Bireng regelméisseg blockéiert duerch Camionën déi nët nëmmen dohin tanken kommen, mee dann och esouguer hir reglementär Pausen op deenen Tankstellen ofhalen

Um neien Site CFL Multimodal kënnen se awer op en CRS, d.h. e Centre routier sécurisé zrëckgräifen wou se alles offréiert kréien, vun der Hygiene an Restauratioun iwert , d’Tanken mat Drugstore a Schlofpaus bis op d’Sécherheet inklusiv kleng Reparaturen. Vu dass daat en CRS multicard ass, deen also all Zorten vun Camionën zouléisst, misst ee kënnen evitéiren, dass d‘Camionneuren op der Lëtzebuerger Strooss erausfueren, mee direkt op den Site dirigéiert ginn duerch eng ugepassten Beschëlderung.

Dofir zwou oder dräi weider Froen un den Minister:

 • Wéini prezis ass di Tankstell um Site operabel, well soss fueren d’Camionën awer an d’Entrée vun Diddeleng eran.
 • Wier Dir bereet esou eng Verbuetsbeschëlderung fir Transitverkéier z’installéiren wéi dat schon Richtung Beetebuerg laanscht de Parc Merveilleux geplangt ass?
 • Wier et nët sënnvoll den Code de la Route ënnert d’Lupp ze huelen op deem Punkt, fir Feelinterpretatiounen ze vermeiden, well Tanken oft als Rupture de charge interprétéiert gëtt, d.h. wéi wann een eppes giff liwweren?
 • Wat den Ëmweltaspekt ubelaangt,

esou sinn d’Terrassementsaarbechten déi zënter 2013 op dem 32 ha groussen Site gemaach goufen enorm, wéi ee konnt beim 1. Spuetstéch am Dezember 2014 gesinn.

D’Finanzéirung vun de Moossnamen fir dës Versigelung ze kompenséieren ware jo schon duerch de Vote vun der 1. Phase vum CFL Multimodal ofgedeckt. Seitens dem fréieren delegéierten Minister Marco Schank war awer Rieds vun weideren Kompensatiounsmoossnamen ausserhalb vum Site déi nach sollten decidéiert zesummen mat der Natur- an Bësch Verwaltung.

Ech wollt vum Här Minister wëssen ob di Decisioune scho gefall sinn a wéi eng Moossnamen dat sinn? Bedeit dat supplementar Käschten fir de Projet?

Da wollt ech nach wëssen ob Étuden vun der Loftqualitéit gemaach gi sinn?

 • Eppes wat mer nach um Härz leit, ass den securiséierten Areal um Site, dee fir de Stockage vu geféierleche Gidder virgesinn ass.

An der Kommssioun si mer gewuer ginn, dass den Commodo/Incommodo fir geféierlech Produkter nach nët ofgeschloss ass. Et war och Rieds, dass den Seveso-Rayon an deem Gas- oder explosiv Stoffer kéinten stockéiert ginn kéint eventuell zréckgestuft ginn an dass eng nei europäesch Seveso Direktiv soll ëmgesat ginn.

Kéint den Här Minister eis soen, wat dat dann elo fir dee Site hei bedeit?

An da wollt ech och nach wëssen wéi do d’Virbereedung an d‘Koordinatioun wat d‘Sécherheet vum Site ubelaangt mat den lokalen Pompjeescoren vun Beetebuerg an Diddeleng leeft, respektiv ob do nach aner Pomjeescoren matbäigezu ginn?

 • A last but not least wollt ech nach wëssen, wat fir Contrainten op d’Benotzer vum Stroossenetz an d’Awunner duerkommen während de der Chantier’sphase? Wéi leeft d’Coordinatiooun tëschent all deene Chantierën, inklusiv dem Échangeur an Rond-Point Helléng? Mer hu gesinn zu wat fir engem Verkéierschaos d’Spärung vun der Saarautobunn Richting Fréiseng di lescht Woch gefouert huet!
 • An op wéi enger Zäitschinn, sollen di verkéierstechnesch Moossnamen déi ech virdrun opgezielt hunn, déi den eigentlechen Fonktionnement vum Site eréischt erméiglechen, realiséiert ginn?

Här President,

Wert Kolleginnen a Kollegen,

 • In Fine begréisst d’CSV, dass duerch dësen Gesetzesprojet d’Aarbechten um Site vun der CFL Multimodal virun gedriwwen ginn. De Projet ass vu kruzialer Wichtegkeet fir eis national Wirtschaft an di wirtschaftlech Entwëcklung vun der Südost Regioun vun eisem Land. D’Zäit drängt, well d’Konkurrenz schléift nët!
 • Obschon et bekanntlech heescht „Wou gehuwwelt gëtt, faale Spéin“, muss een onbedingt Suerg dofir droen, dass d’Belaaschtungen fir d‘Ëmwelt an d‘Awunner vum Raum Beetebuerg-Diddeleng besonnesch vum Quartier Bireng, an esou guer vun den Nopeschuertschaften Kayl a Fréiseng op e Minimum reduzéiert musse ginn.
 • Heimat ginn ech den Accord vun der CSV Fraktioun fir dësen Projet matzestëmmen.

Projet de loi N°6654 relatif à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une liaison routière avec la Sarre et autorisant la construction de l’échangeur de Hellange avec raccordement à l’autoroute A13 et à la route nationale N13

No joerelaangem Prozesséiren gi mer elo an deem héigen Haus hei endlech gréng Luut, fir deem éiwegen Provisorium vun 1.300 Meter, dem “By-pass Helléng” no 11 Joer en Ënn ze sétzen.

Dei intégral Ried vum Sylvie-Andrich Duval zum By-pass Helléng: PL6654 Echangeur Hellange

Rieden Sylvie Andrich-Duval

Hei fann dir 2 Rieden vum Sylvie Andrich-Duval

PDF: Projet de loi 6404

Projet de loi portant modification du Titre III du Livre IV du Code du Travail

PDF: Projet de loi 6373

Projet de loi portant modification :

1) du Code du travail ;

2) du Code pénal ;

3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;

4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ;

5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ;

6) de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional ;

7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;

9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles